โครงการ
โปรโมชั่น
ข่าวสารและกิจกรรม
มีเดีย
รู้จักคุณาลัย
รู้จักคุณาลัย
วิสัยทัศน์ เเละพันธกิจ
ความสุข สร้างบ้าน
BRAND BELIEF
“ความสุข สร้างบ้าน”
คุณาลัย...เชื่อว่า ความสุขที่แท้จริง คือความอุ่นกายสบายใจ เราจึงสร้างบ้านบนรากฐานอันแข็งแกร่งนั้น เพื่อให้บ้านทุกหลังที่นี่...เป็นที่ที่คุณอยากกลับมาใช้ชีวิตในทุกวัน


BRAND VISION
ดำเนินธุรกิจด้วย “ความจริงใจ” เพื่อให้ทุกคนมี “ความสุข”

BRAND MISSION
หลักปรัชญาการบริหารงานของคุณาลัยที่ตั้งมั่นและได้นำพาบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือความมุ่งมั่นสร้างความสุขในการใช้ชีวิตให้กับบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ความสุขของลูกค้า คือ สิ่งดีๆที่เรามุ่งมั่นตั้งใจมอบให้กับลูกค้า ด้วยบ้านที่ดี ทำเลดี สิ่งแวดล้อมดี ราคาสมเหตุสมผล ดูแลรักษาง่าย อยู่สบาย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

กลุ่มที่ 2 ความสุขของผู้ถือหุ้น และพันธมิตร คือ การทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ จริงใจต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นและคู่ค้า ซึ่งการยึดมั่นในจริยธรรมที่ดีจะทำให้เรามีแต่พันธมิตรทางธุรกิจชั้นยอด

กลุ่มที่ 3 ความสุขของพนักงานภายในองค์กร คือ การปกครองทีมงานด้วยความเมตตา โอบอ้อมอารี ให้ความใส่ใจ และให้โอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

กลุ่มที่ 4 ความสุขของส่วนรวม คือ ความสุขของชุมชนในชุมชนรอบๆโครงการที่เราเข้าไปถึงโดยจะเก็บสิ่งที่ดีของชุมชนนั้นไว้ พร้อมกับมอบสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดีขึ้น เพื่อให้ความสุขขยายออกไปสู่ใครๆในวงกว้าง
BRAND POSITIONING
เรามีความมุ่งเน้นในการยกระดับวิถีชีวิตแบบไทย โดยเน้นที่อยู่อาศัยในย่านชานเมืองเป็นหลัก มีสินค้าเป็น “บ้าน” ที่อยู่สบาย ดูแลง่าย มีความสุข มีเสน่ห์ และมีความเป็นบ้านที่ให้ผู้อยู่ได้มีโอกาสต่อเติมรูปแบบชีวิตในแบบของตนเอง

BRAND IDEA
“สร้างพื้นที่ สร้างความสุข”